هاست لینوکس ایران

سرویس هاست لینوکس ایران مناسب برای وبسایت های استاتیک طراحی شده توسط HTML-CSS-JS و وبسایت های تحت PHP می باشد. سرورهای این بخش در داخل ایران و دیتاسنتر آسیاتک میزبانی می شوند.

 

دوره پرداخت :

ماهیانه

|

سه ماهه

|

شش ماهه

|

سالیانه

VH-HLI1
۴,۹۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۹,۵۰۰ تومان
۴,۹۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۹,۵۰۰ تومان
۹,۹۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۹,۰۰۰ تومان
۲۹,۸۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵۰۰مگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HLI2
۶,۵۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۳,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۶,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۴۵,۵۰۰ تومان
۳۲,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۱گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HLI3
۹,۸۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۹,۰۰۰تومان
۱۰,۴۰۰ تومان پس انداز می کنید
۳۹,۰۰۰ تومان
۱۹,۸۰۰ تومان پس انداز می کنید
۶۸,۵۰۰ تومان
۴۹,۱۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۲گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HLI4
۱۳,۹۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۲۷,۵۰۰ تومان
۱۴,۲۰۰ تومان پس انداز می کنید
۵۵,۵۰۰ تومان
۲۷,۹۰۰ تومان پس انداز می کنید
۹۷,۰۰۰ تومان
۶۹,۸۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۳گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HLI5
۱۸,۵۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۳۷,۰۰۰ تومان
۱۸,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۷۴,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۲۹,۵۰۰ تومان
۹۲,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HLI6
۲۴,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۴۸,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۹۶,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۶۸,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۱۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HLI7
۳۱,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۶۲,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۱۷,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۲۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HLI8
۳۹,۵۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۷۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۵۸,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۷۶,۰۰۰ تومان
۱۹۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

نامحدود

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش