هاست لینوکس خارج

سرویس هاست لینوکس خارج مناسب برای وبسایت های استاتیک طراحی شده توسط HTML-CSS-JS و وبسایت های تحت PHP می باشد. سرورهای این بخش در کشور آلمان و دیتاسنتر هتزنر میزبانی می شوند.

 

دوره پرداخت :

ماهیانه

|

سه ماهه

|

شش ماهه

|

سالیانه

VH-HLO1
۴,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۸,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۶,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵۰۰مگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HLO2
۵,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۱گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HLO3
۶,۸۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۳,۵۰۰تومان
۶,۹۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۸۰۰ تومان پس انداز می کنید
۴۷,۵۰۰ تومان
۳۴,۱۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۲گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HLO4
۸,۹۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۷,۵۰۰ تومان
۹,۲۰۰ تومان پس انداز می کنید
۳۵,۵۰۰ تومان
۱۷,۹۰۰ تومان پس انداز می کنید
۶۲,۰۰۰ تومان
۴۴,۸۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۳گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HLO5
۱۲,۵۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۸۷,۵۰۰ تومان
۶۲,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HLO6
۱۸,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۳۶,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۷۲,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۲۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۱۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HLO7
۲۳,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۴۶,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۹۲,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۱۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۲۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HLO8
۲۹,۵۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۵۹,۰۰۰ تومان
۲۹,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۰۶,۰۰۰ تومان
۱۴۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

نامحدود

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش