هاست ویندوز ایران

سرویس هاست ویندوز ایران مناسب برای وبسایت های استاتیک طراحی شده توسط HTML-CSS-JS و وبسایت های تحت تکنولوژی ASP.NET می باشد. سرورهای این بخش در داخل ایران و دیتاسنتر آسیاتک میزبانی می شوند.

 

دوره پرداخت :

ماهیانه

|

سه ماهه

|

شش ماهه

|

سالیانه

VH-HWI1
۴,۵۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۹,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۸,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۳,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵۰مگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HWI2
۵,۹۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۱,۵۰۰ تومان
۶,۲۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۳,۵۰۰ تومان
۱۱,۹۰۰ تومان پس انداز می کنید
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۱,۸۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۱۰۰مگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HWI3
۸,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۶,۰۰۰تومان
۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۳۲,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۱,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۲۵۰مگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HWI4
۹,۹۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۹,۵۰۰ تومان
۱۰,۲۰۰ تومان پس انداز می کنید
۳۹,۵۰۰ تومان
۱۹,۹۰۰ تومان پس انداز می کنید
۶۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۸۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵۰۰مگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HWI5
۱۳,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۲۶,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۴۹,۵۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۹۱,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۱گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HWI6
۲۰,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۳گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HWI7
۳۲,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۶۴,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۲۸,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۲۴,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HWI8
۴۵,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۹۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۳۱۵,۰۰۰ تومان
۲۲۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۱۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش