هاست ویندوز خارج

سرویس هاست ویندوز خارج مناسب برای وبسایت های استاتیک طراحی شده توسط HTML-CSS-JS و وبسایت های تحت تکنولوژی ASP.NET می باشد. سرورهای این بخش در کشور آلمان و دیتاسنتر هتزنر میزبانی می شوند.

 

دوره پرداخت :

ماهیانه

|

سه ماهه

|

شش ماهه

|

سالیانه

VH-HWO1
۴,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۸,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۶,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۸,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵۰مگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HWO2
۵,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۱۰۰مگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HWO3
۶,۹۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۳,۵۰۰تومان
۷,۲۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۷,۵۰۰ تومان
۱۳,۹۰۰ تومان پس انداز می کنید
۴۸,۰۰۰ تومان
۳۴,۸۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۲۵۰مگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HWO4
۸,۵۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۷,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۳۴,۰۰۰ تومان
۱۷,۷۰۰ تومان پس انداز می کنید
۵۹,۵۰۰ تومان
۴۲,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵۰۰مگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HWO5
۱۱,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۲۲,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۴۴,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۷۷,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۱گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HWO6
۱۵,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۳گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HWO7
۲۳,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۴۶,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۹۲,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۶۱,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-HWO8
۳۵,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۷۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۴۵,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۱۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش