نمایندگی هاست ویندوز خارج

نمایندگی هاست ویندوز خارج مناسب افراد و کسب و کارهایی می باشد که تمایل به کسب درآمد از طریق فروش هاست را دارند. سرورهای این بخش در کشور آلمان و دیتاسنتر هتزنر میزبانی می شوند.

 

دوره پرداخت :

ماهیانه

|

سه ماهه

|

شش ماهه

|

سالیانه

VH-RWO1
۲۰,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۵۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۳گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RWO2
۳۲,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۸۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۳۲۰,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RWO3
۴۰,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۰۸,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۱۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RWO4
۵۴,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۴۵,۵۰۰ تومان
۱۶,۵۰۰ تومان پس انداز می کنید
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۲۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RWO5
۶۸,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۱۸۳,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۳۴۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۶۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۳۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RWO6
۸۲,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۲۲۱,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۸۲۰,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۴۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RWO7
۹۵,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۲۵۶,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۴۷۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

۵۰گیگابایت

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش

VH-RWO8
۱۲۰,۰۰۰ تومان
هیچی پس انداز نمی کنید:(
۳۲۴,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان پس انداز می کنید

فضا

نامحدود

ترافیک ماهیانه

نامحدود

سایر امکانات

نامحدود

دامنه رایگان

دارد

سفارش